Cena

1 395 € / 34 900 Kč

Trvanie

4 mesiace (160 hod.)

Formy štúdia

VILT / TILT / Private Group

Kurz je určený manažérom, budúcim manažérom, tím lídrom, koordinátorom, špecialistom i supervízorom a všetkým, ktorí potrebujú mať prehľad a rozumieť financiám z pohľadu manažéra. Za pomoci rôznych prakticky zameraných aktivít a pri riešení finančných problémov na prípadových štúdiách vás prevedie kľúčovými oblasťami finančného plánovania a monitorovania s použitím rozpočtov, peňažných tokov, súvahy a výsledovky. Budete sa zameriavať na scenáre, prípadové štúdie a vašu vlastnú úlohu a to bez ohľadu na to, či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

Nadchádzajúce termíny kurzu

Začiatok Trvanie Miesto Jazyk Forma štúdia
29.5.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R
19.6.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R
6.11.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov bez vysokoškolského vzdelania,
 • absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať / doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • technických špecialistov, líniových manažérov, administratívnych pracovníkov,
 • záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • ľudí s praxou.

Prínos pre jednotlivca:

Získanie prehľadu o finančných výkazoch (súvaha, výsledovka, výkaz cash flow), ich použiteľnosť pre potreby firmy, získanie orientácie v oblasti finančného riadenia a použiteľnosti finančných údajov a informácií, vypracovanie finančného plánu. Predpoklady pre úspešnú efektívnu spoluprácu s podriadenými, kolegami a nadriadenými.

Prínos pre firmu:

Pochopenie základných finančných výkazov, prehľad a pochopenie jednotlivých položiek vo výkazoch a ich úlohu. Metódy finančného rozhodovania, metódy kalkulácie nákladov, metódy rozpočtovania, finančné ukazovatele a interpretácia finančnej situácie firmy.

Priebeh štúdia a podpora:

 • Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
 • Tútor (skúsený konzultant z praxe)
 • Študijná skupina
 • Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny - workshop, vedené tutorom) a 1-dňová rezidenčná škola
 • Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
 • Moderný študentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

Obsah programu

 1. Potreba finančných informácií.
 2. Rozpočty pre plánovanie a riadenie.
 3. Praktické využitie rozpočtov.
 4. Meranie nákladov v organizáciách.
 5. Kalkulácia nákladov výrobkov a služieb.
 6. Finančné rozhodovanie.
 7. Finančné výkazy - výkaz ziskov a strát (výsledovka), súvaha.
 8. Výkaz peňažných tokov, peňažný tok (cash flow) a riadenia prevádzkového kapitálu.
 9. Analýza a interpretácia finančných výkazov.
 10. Riadenie výkonnosti: Štyri E - Economy (hospodárnosť, úspornosť), Efficiency (výkonnosť, účinnosť), Effectivity (efektivita, účelnosť), Ethics (etika).