Cena

830 € / 19 900 Kč

Trvanie

3 mesiace (120 hod.)

Formy štúdia

VILT / TILT / Private Group

Kurz je určený manažérom, budúcim manažérom, vedúcim tímov, koordinátorom, špecialistom i supervízorom. Pomocou rôznych aktivít pri riešení vašich problémov vás prevedie kľúčovými oblasťami organizačného správania a riadenia prostredníctvom ľudí. Zameriavame sa tu predovšetkým na situácie ktoré zo svojej praxe dobre poznáte a to bez ohľadu na to či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

Nadchádzajúce termíny kurzu

Začiatok Trvanie Miesto Jazyk Forma štúdia
23.9.2024 3 mesiace (120 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R
25.11.2024 3 mesiace (120 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov bez vysokoškolského vzdelania,
 • absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • technických špecialistov, líniových manažérov, administratívnych pracovníkov,
 • záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • manažérov a budúcich manažérov s praxou,
 • začínajúcich podnikateľov v malej a stredne veľkej firme.

Prínos pre jednotlivca:

Základy pre úspešnú efektívnu spoluprácu s podriadenými, kolegami a nadriadenými.

Prínos pre firmu:

Základy efektívneho vedenia, manažérske riadenie, riadenie seba samého aj ostatných.

Priebeh štúdia a podpora:

 • Každý študent dostane kompletné elektronické študijné materiály, založené na prípadových štúdiách
 • Podpora kvalifikovaného tútora (skúsený manažér z praxe) počas celého štúdia
 • Študent je zapojený do študijnej skupiny študentov-manažérov vedenej tútorom
 • Sedem tutoriálov / online webinárov (stretnutia študijnej skupiny – workshopy / webináre, vedené tútorom)
 • Dve priebežné manažérske písomné správy (TMA)
 • Vypracovanie projektu riešenia problému – Záverečná manažérska písomná práca (EMA)
 • Profesionálny Certifikát – potvrdenie úspešného ukončenia štúdia kurzu

Obsah programu

 1. Čo robia manažéri: manažérske zručnosti, požiadavky, obmedzenia a možnosti vášho povolania, prechod k manažmentu, rozpoznávanie tlaku a vyhýbanie sa stresu, organizovanie vlastného času (time manažment).
 2. Komunikácia a riadenie komunikácie: komunikačná klíma, teórie komunikácie, pochopenie komunikácie, prekážky v komunikácii, komunikačné zručnosti, komunikácia a nové technológie, ako viesť porady efektívnejšie.
 3. Riešenie problémov a proces rozhodovania: proces rozhodovania v organizácii, riešenie problémov – rámec, rozhodovanie – porovnávanie možností a voľba z možností, riešenie problému v akcii (príklady).
 4. Plánovanie a kontrola – realizácia zámerov: realizácia zámerov, plánovanie a kontrola, riešenie komplexnosti, hodnotenie – ako dobre si počíname, čo sa hodnotí a akým spôsobom, návrh formálneho hodnotenia.
 5. Riadenie informácií: čo sú informácie, vlastnosti a cena dobrej informácie, požiadavky na informácie, manažérske informačné systémy, zdokonaľovanie vášho riadenia informácií.
 6. Porozumenie ľuďom v práci: jednotlivci a organizácie, psychologická dohoda, Teória očakávania, ďalšie teórie motivácie.
 7. Pochopenie vedenia (líderstva): vedenie v praxi a v kontexte, rozvoj vodcovských zručností.
 8. Práca v skupinách a tímoch: ako dosiahnuť, aby tímy pracovali, formovanie úspěšných tímov, tímové role, životný cyklus tímu, riadenie činnosti tímu, riadenie konfliktu, kontrola a hodnotenie výkonnosti tímu, moderné formy skupín a tímov.
 9. Nábor a výber zamestnancov: dôležitosť správneho riadenia náboru a výberu zamestnancov, analýza práce a tvorba popisu práce, špecifikácia pracovníka, marketing voľných pracovných miest, výber uchádzačov, príprava a riadenie výberového pohovoru, etika náboru, adaptačný proces a socializácia.
 10. Riadenie výkonnosti: cyklus riadenia výkonnosti, každodenné riadenie výkonnosti, riadenie slabej alebo klesajúcej výkonnosti, vedenie hodnotiacej porady.
 11. Vzdelávanie a rozvoj v práci: potreba učenia sa, identifikácia vzdelávacích potrieb, koučovanie, mentoring, osobný a profesionálny rozvoj, vyhodnotenie vzdelávania.
 12. Organizačná kultúra: dimenzie a typy organizačnej kultúry, psychologická klíma.
 13. Organizácie a externé prostredie: externé prostredie, záujmové skupiny, posudzovanie dosahu STEEP faktorov.
 14. Riadenie zmeny: typy zmeny, plánované a emergenčné prístupy ku zmene – prípadové štúdie, uskutočniteľnosť zmeny, 5 stratégií zmeny, šesťkrokový proces zmeny, rokovanie s opozíciou.