Cena

1 395 € / 34 900 Kč

Trvanie

4 mesiace (160 hod.)

Formy štúdia

VILT / TILT / Private Group

Kurz je určený manažérom, budúcim manažérom, vedúcim tímov, koordinátorom, špecialistom i supervízorom. Pomocou rôznych aktivít pri riešení vašich problémov vás prevedie kľúčovými oblasťami organizačného správania a riadenia prostredníctvom ľudí. Zameriavame sa tu predovšetkým na situácie ktoré zo svojej praxe dobre poznáte a to bez ohľadu na to či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

Nadchádzajúce termíny kurzu

Začiatok Trvanie Miesto Jazyk Forma štúdia
29.5.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R
19.6.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R
6.11.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov bez vysokoškolského vzdelania,
 • absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • technických špecialistov, líniových manažérov, administratívnych pracovníkov,
 • záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • ľudí s praxou.

Prínos pre jednotlivca:

Predpoklady pre úspešnú efektívnu spoluprácu s podriadenými, kolegami a nadriadenými.

Prínos pre firmu:

Základy efektívneho vedenia, manažérske riadenie, riadenie seba samého aj ostatných.

Priebeh štúdia a podpora:

 • Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
 • Tútor (skúsený konzultant z praxe)
 • Študijná skupina
 • Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny – workshop, vedené tutorom) a 2-dňová rezidenčná škola
 • Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
 • Moderný študentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

Obsah programu

 1. Čo robia manažéri: manažérske zručnosti, požiadavky, obmedzenia a možnosti vášho povolania, prechod k manažmentu, rozpoznávanie tlaku a vyhýbanie sa stresu, organizovanie vlastného času (time manažment).
 2. Komunikácia a riadenie komunikácie: komunikačná klíma, teórie komunikácie, pochopenie komunikácie, prekážky v komunikácii, komunikačné zručnosti, komunikácia a nové technológie, ako viesť porady efektívnejšie.
 3. Riešenie problémov a proces rozhodovania: proces rozhodovania v organizácii, riešenie problémov – rámec, rozhodovanie – porovnávanie možností a voľba z možností, riešenie problému v akcii (príklady).
 4. Plánovanie a kontrola – realizácia zámerov: realizácia zámerov, plánovanie a kontrola, riešenie komplexnosti, hodnotenie – ako dobre si počíname, čo sa hodnotí a akým spôsobom, návrh formálneho hodnotenia.
 5. Riadenie informácií: čo sú informácie, vlastnosti a cena dobrej informácie, požiadavky na informácie, manažérske informačné systémy, zdokonaľovanie vášho riadenia informácií.
 6. Porozumenie ľuďom v práci: jednotlivci a organizácie, psychologická dohoda, Teória očakávania, ďalšie teórie motivácie.
 7. Pochopenie vedenia (líderstva): vedenie v praxi a v kontexte, rozvoj vodcovských zručností.
 8. Práca v skupinách a tímoch: ako dosiahnuť, aby tímy pracovali, formovanie úspěšných tímov, tímové role, životný cyklus tímu, riadenie činnosti tímu, riadenie konfliktu, kontrola a hodnotenie výkonnosti tímu, moderné formy skupín a tímov.
 9. Nábor a výber zamestnancov: dôležitosť správneho riadenia náboru a výberu zamestnancov, analýza práce a tvorba popisu práce, špecifikácia pracovníka, marketing voľných pracovných miest, výber uchádzačov, príprava a riadenie výberového pohovoru, etika náboru, adaptačný proces a socializácia.
 10. Riadenie výkonnosti: cyklus riadenia výkonnosti, každodenné riadenie výkonnosti, riadenie slabej alebo klesajúcej výkonnosti, vedenie hodnotiacej porady.
 11. Vzdelávanie a rozvoj v práci: potreba učenia sa, identifikácia vzdelávacích potrieb, koučovanie, mentoring, osobný a profesionálny rozvoj, vyhodnotenie vzdelávania.
 12. Organizačná kultúra: dimenzie a typy organizačnej kultúry, psychologická klíma.
 13. Organizácie a externé prostredie: externé prostredie, záujmové skupiny, posudzovanie dosahu STEEP faktorov.
 14. Riadenie zmeny: typy zmeny, plánované a emergenčné prístupy ku zmene – prípadové štúdie, uskutočniteľnosť zmeny, 5 stratégií zmeny, šesťkrokový proces zmeny, rokovanie s opozíciou.