Cena

1 395 € / 34 900 Kč

Trvanie

4 mesiace (160 hod.)

Formy štúdia

VILT / TILT / Private Group

Tento praktický študijný kurz je odpoveďou na praktické požiadavky súčasných i budúcich líniových manažérov, vedúcich tímov, špecialistov, koordinátorov a supervízorov, z ktorých celý rad nemusí byť priamo zapojený do marketingu.

Pomocou rôznych praktických aktivít sa budete pri riešení vašich manažérskych problémov venovať externému prostrediu, prieskumu trhu, vzťahom so zákazníkmi, analýze produktov a služieb, cenotvorbe, propagácii, spôsobu dodávky, kvalite, očakávaniam zákazníkov a ich spokojnosti. Budete sa zameriavať na scenáre, prípadové štúdie a vašu vlastnú úlohu a to bez ohľadu na to, či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

Nadchádzajúce termíny kurzu

Začiatok Trvanie Miesto Jazyk Forma štúdia
29.5.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R
19.6.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R
6.11.2023 4 mesiace (160 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R

Kurz je vhodný pre:

 • technických špecialistov, pre administratívnych pracovníkov, líniových manažérov,
 • záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať/ doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • ľudí s praxou,
 • začínajúcich podnikateľov v malej a stredne veľkej firme.

Prínos pre jednotlivca:

Definovanie a vytvorenie vlastnej manažérskej marketingovej stratégie, príprava marketingového plánu.

Prínos pre firmu:

Základy marketingového riadenia, profesionálna prezentácia vlastnej firmy a produktov a služieb, pochopenie a ovplyvnenie správania zákazníkov.

Priebeh štúdia a podpora:

 • Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
 • Tútor (skúsený konzultant z praxe)
 • Študijná skupina
 • Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny – workshop, vedené tutorom) a jednodňová rezidenčná škola
 • Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
 • Moderný študentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

Obsah programu

 1. Čo je vzťahový marketing: marketing v rozličných kontextoch, kto sú zákazníci, spotrebitelia a klienti, výmena, spravodlivosť a spokojnosť.
 2. Spokojnosť zákazníkov: spokojnosť zákazníkov a kvalita.
 3. Segmentácia trhu: zacielenie a pozicioning, metódy segmentácie trhu, segmentácia ako nástroj manažérov, zacielenie – orientácia, pozicioning.
 4. Pochopenie a ovplyvnenie správania zákazníkov: vplyvy na správanie zákazníkov, organizačný nákupný proces, meníme správanie ľudí, kto vynucuje a povzbudzuje zákaznícke správanie.
 5. Poskytovanie hodnoty pri výmene – výrobku a služby: hodnota, kvalita a marketing vzťahov, pochopenie toho, ako sa služby líšia od výrobkov, služby a riešenia variability, budovanie a udržiavanie kvality v poskytovaní služieb, spokojnosť zákazníka, zlyhanie a zotavenie služby, budovanie dobrých marketingových vzťahov.
 6. Marketingový MIX: koordinácia marketingového mixu, produkt, stanovenie cien, miesto, propagácia, udržateľnosť a marketingový mix.
 7. Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb: povaha služieb a marketingový mix, ľudia, procesy a fyzické dôkazy.
 8. Riadenie marketingových informácií: význam informácií, druhy marketingového prieskumu, výber respondentov a zber údajov, kritika marketingového prieskumu.
 9. Marketingový plán: využitie marketingového plánu.