Cena

830 € / 19 900 Kč

Trvanie

3 mesiace (120 hod.)

Formy štúdia

VILT / TILT / Private Group

Tento praktický študijný kurz je odpoveďou na praktické požiadavky súčasných i budúcich líniových manažérov, vedúcich tímov, špecialistov, koordinátorov a supervízorov, z ktorých celý rad nemusí byť priamo zapojený do marketingu.

Pomocou rôznych praktických aktivít sa budete pri riešení vašich manažérskych problémov venovať externému prostrediu, prieskumu trhu, vzťahom so zákazníkmi, analýze produktov a služieb, cenotvorbe, propagácii, spôsobu dodávky, kvalite, očakávaniam zákazníkov a ich spokojnosti. Budete sa zameriavať na scenáre, prípadové štúdie a vašu vlastnú úlohu a to bez ohľadu na to, či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.

Nadchádzajúce termíny kurzu

Začiatok Trvanie Miesto Jazyk Forma štúdia
23.9.2024 3 mesiace (120 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R
25.11.2024 3 mesiace (120 hod.) Bratislava / Praha / u klienta slovenský TILT VILT PGT G2R

Kurz je vhodný pre:

 • technických špecialistov, administratívnych pracovníkov, líniových manažérov,
 • záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať/ doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • manažérov a budúcich manažérov s praxou,
 • začínajúcich podnikateľov v malej a stredne veľkej firme.

Prínos pre jednotlivca:

Definovanie a vytvorenie vlastnej manažérskej marketingovej stratégie, príprava marketingového plánu.

Prínos pre firmu:

Základy marketingového riadenia, profesionálna prezentácia vlastnej firmy a produktov a služieb, pochopenie a ovplyvnenie správania zákazníkov.

Priebeh štúdia a podpora:

 • Každý študent dostane kompletné elektronické študijné materiály, založené na prípadových štúdiách
 • Podpora kvalifikovaného tútora (skúsený manažér z praxe) počas celého štúdia
 • Študent je zapojený do študijnej skupiny študentov-manažérov vedenej tútorom
 • Sedem tutoriálov / online webinárov (stretnutia študijnej skupiny – workshopy / webináre, vedené tútorom)
 • Dve priebežné manažérske písomné správy (TMA)
 • Vypracovanie projektu riešenia problému – Záverečná manažérska písomná práca (EMA)
 • Profesionálny Certifikát – potvrdenie úspešného ukončenia štúdia kurzu

Obsah programu

 1. Čo je vzťahový marketing: marketing v rozličných kontextoch, kto sú zákazníci, spotrebitelia a klienti, výmena, spravodlivosť a spokojnosť.
 2. Spokojnosť zákazníkov: spokojnosť zákazníkov a kvalita.
 3. Segmentácia trhu: zacielenie a pozicioning, metódy segmentácie trhu, segmentácia ako nástroj manažérov, zacielenie – orientácia, pozicioning.
 4. Pochopenie a ovplyvnenie správania zákazníkov: vplyvy na správanie zákazníkov, organizačný nákupný proces, meníme správanie ľudí, kto vynucuje a povzbudzuje zákaznícke správanie.
 5. Poskytovanie hodnoty pri výmene – výrobku a služby: hodnota, kvalita a marketing vzťahov, pochopenie toho, ako sa služby líšia od výrobkov, služby a riešenia variability, budovanie a udržiavanie kvality v poskytovaní služieb, spokojnosť zákazníka, zlyhanie a zotavenie služby, budovanie dobrých marketingových vzťahov.
 6. Marketingový MIX: koordinácia marketingového mixu, produkt, stanovenie cien, miesto, propagácia, udržateľnosť a marketingový mix.
 7. Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb: povaha služieb a marketingový mix, ľudia, procesy a fyzické dôkazy.
 8. Riadenie marketingových informácií: význam informácií, druhy marketingového prieskumu, výber respondentov a zber údajov, kritika marketingového prieskumu.
 9. Marketingový plán: využitie marketingového plánu.